Nya former av KBT

De senaste åren har nya metoder utvecklats inom det kognitivt beteendeterapeutiska synsättet, till exempel dialektisk beteendeterapi (DBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). De innehåller båda influenser från österländsk tradition och har fokus på att balansera förändringsarbetet med acceptans av känslor och tankar.

Man fokuserar till exempel på så kallad medveten närvaro, sina övergripande värderingar, medvetenhet om språkets inverkan samt sin förmåga att hantera starka känslor och att ha en icke-dömande attityd.

Dessa nya KBT-former är mer eller mindre översättbara till ett självhjälpsformat. Till exempel är DBT i hög grad utformad kring att terapeutiskt använda relationen mellan terapeut och patient och är därför sannolikt svårare att översätta helt till den form av självhjälpsbaserad behandling som internetbehandling är.

All internetbehandling som förmedlas via Internetpsykiatri.se bygger på vanlig manualbaserad KBT, det vill säga innehåller olika former av kognitiva och beteendeinriktade inslag. Dock ibland med vissa inslag från ovan nämnda terapiformer.