Vad är hälsoångest?

Har du en överdrivet stark oro för din hälsa? Oroar du dig över att ha eller drabbas av cancer, hjärtfel, neurologiska sjukdomar och/eller andra allvarliga tillstånd?

Oron över den egna hälsan kan till exempel väckas när man läser om sjukdomar eller upptäcker nya signaler i den egna kroppen. Även om man vet med sig att oron för svåra sjukdomar är överdriven kan det kännas svårt att "släppa tanken".

Typiska kännetecken

  • Hälsoångest är en stark och ihållande oro för att själv ha eller kommer att drabbas av allvarlig sjukdom.
  • Oron är överdriven jämfört med den verkliga sjukdomsrisken eller de kroppsliga symptom man upplever.
  • Oron för sjukdom kan väckas av en mängd olika saker. För många med hälsoångest kan det till exempel räcka att läsa om sjukdomar eller se ett TV-program om döden för att känna oro.
  • Plötsliga avvikelser i kroppen, till exempel i form av diffus smärta eller små muskelryckningar, kan också vara skrämmande och tolkas som tecken på allvarlig sjukdom.
  • Många med hälsoångest har olika strategier för att hantera sin oro såsom att upprepat kontrollera kroppen, söka information kring sjukdomar, be anhöriga om försäkran eller frekvent besöka läkare.
  • Vanligt är även att hälsoångest leder till undvikande av sådant som skulle kunna ge upphov till oro såsom sjukhusmiljöer, vårdkontakter och att utsätta kroppen för ansträngning med mera.

Följder

Inte sällan medför hälsoångest uppenbara problem för den som drabbas. Oron för sjukdom kan ge koncentrationssvårigheter, vilket kan störa förmågan att arbeta. Det är vanligt att relationer med nära anhöriga påverkas negativt, inte minst om man ofta söker sig till dem för stöd och lindring när oron är som störst.

Hälsoångest kan göra det komplicerat att söka vård. Många, men inte alla, med hälsoångest söker sjukvård betydligt oftare än genomsnittspersonen. Detta kostar inte bara tid, energi och pengar. Många drabbas också av plågsamma skuldkänslor och känner en växande osäkerhet för att söka vård i framtiden.

Andra med hälsoångest avstår istället från att söka vård, för att på så sätt minimera sin oro. Även detta kan på sikt utvecklas till ett problem, eftersom man inte kan ta del av sjukvård på samma sätt som andra.

Långvarig hälsoångest kan leda till en växande frustration och inte sällan nedstämdhet. Om oron för sjukdom återkommer ofta finns en risk att detta går ut över vardagliga aktiviteter, att man gradvis blir mer passiv och att livskvaliteten påverkas negativt.

Förekomst

Hälsoångest är relativt vanligt förekommande. Troligtvis har ungefär 1-5 % av befolkningen svår hälsoångest.

Behandling

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på om internetbehandling för hälsoångest kan vara något för dig rekommenderar vi att du läser mer om behandlingen genom att klicka dig vidare i menyn.