Hälsoångest

Har du en överdrivet stark oro för din hälsa? Oroar du dig över att ha eller drabbas av cancer, hjärtfel, neurologiska sjukdomar och/eller andra allvarliga tillstånd?

Oron över den egna hälsan kan till exempel väckas när man läser om sjukdomar eller upptäcker nya signaler i den egna kroppen. Även om man vet med sig att oron för svåra sjukdomar är överdriven kan det kännas svårt att "släppa tanken".

Typiska kännetecken

 • En stark och ihållande oro för att själv ha eller kommer att drabbas av allvarlig sjukdom.
 • Oron är överdriven jämfört med den verkliga sjukdomsrisken eller de kroppsliga symptom man upplever.
 • Oron för sjukdom kan väckas av en mängd olika saker. Det kan räcka att läsa om sjukdomar eller se ett TV-program om döden för att känna oro.
 • Plötsliga avvikelser i kroppen, till exempel i form av diffus smärta eller små muskelryckningar, kan också vara skrämmande och tolkas som tecken på allvarlig sjukdom.
 • Många med hälsoångest har olika strategier för att hantera sin oro såsom att upprepat kontrollera kroppen, söka information kring sjukdomar, be anhöriga om försäkran eller frekvent besöka läkare.
 • Undvikande av sådant som skulle kunna ge upphov till oro, såsom sjukhusmiljöer, vårdkontakter och att utsätta kroppen för ansträngning med mera.


Följder & förekomst

Inte sällan medför hälsoångest uppenbara problem för den som drabbas. Oron för sjukdom kan ge koncentrationssvårigheter, vilket kan störa förmågan att arbeta. Det är vanligt att relationer med nära anhöriga påverkas negativt, inte minst om man ofta söker sig till dem för stöd och lindring när oron är som störst.

Hälsoångest kan göra det komplicerat att söka vård. Många, men inte alla, med hälsoångest söker sjukvård betydligt oftare än genomsnittspersonen. Detta kostar inte bara tid, energi och pengar. Många drabbas också av plågsamma skuldkänslor och känner en växande osäkerhet för att söka vård i framtiden.

Andra med hälsoångest avstår istället från att söka vård, för att på så sätt minimera sin oro. Även detta kan på sikt utvecklas till ett problem, eftersom man inte kan ta del av sjukvård på samma sätt som andra.

Långvarig hälsoångest kan leda till en växande frustration och inte sällan nedstämdhet. Om oron för sjukdom återkommer ofta finns en risk att detta går ut över vardagliga aktiviteter, att man gradvis blir mer passiv och att livskvaliteten påverkas negativt.

Hälsoångest är relativt vanligt förekommande. Troligtvis har ungefär 1-5 % av befolkningen svår hälsoångest.

Behandling

Internetbehandlingen för hälsoångest är ett självhjälpsprogram som är indelat i 12 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör.

Texterna kan vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Vi brukar rekommendera att man lägger ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 13 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Lämpar sig internetbehandling för alla?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • Vara lämpad för behandlingsprogrammet.
 • Vara minst 16 år. 
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
 • Ha ett konto på 1177:s e-tjänster
 • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Kunna arbeta aktivt med behandlingen under 13 veckor (ibland läsa 10-20 sidor text i veckan)
 • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra. 

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk, läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112. 

Anmälan

Du anmäler dig till vår internetbehandling via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom behandlingens första modul som finns som pdf här på sidan. 

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet. Läs mer om anmälan, bedömningssamtal och avgifter.