Psykologer

Ylva Larsson

Biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog

Sofia Jägholm

Leg. psykolog

Irene Orre

Leg. psykolog

Thordur Arnarson

Leg. psykolog

Stine Skogly

Leg. psykolog

Julia Boberg

Leg. psykolog
Doktorand

Daniel Östlund

Daniel Östlund

PTP-psykolog

Sofia Ögren

Sofia Ögren

PTP-psykolog